Obiski danes
14:30 - 17:00

Spremenjena vodstvena ekipa Splošne bolnišnice Novo mesto

Splošna bolnišnica Novo mesto deluje od oktobra letos z dopolnjenim  oziroma spremenjenim najvišjim vodstvom, in sicer:
  • Direktorica doc. dr. Milena KRAMAR ZUPAN (nastop funkcije s 1.1.2016),
  • Strokovni direktor prim. Milivoj PILETIČ, dr.med., spec. interne medicine (nastop funkcije 1.10.2016) in
  • v.d. pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege Simona VOLF, univ.dipl.org. (nastop funkcije 10.10.2016).

SB Novo mesto se je že več kot preteklih deset let srečevala z velikimi finančnimi, likvidnostnimi in organizacijskimi problemi, podhranjenostjo z nujno potrebno sodobno opremo, zdravstvenimi programi … Med njene velike težave spadajo slabi prostorski pogoji za delo oz. za bolnike, posebej v prostorih internega oddelka. SB Novo mesto ima glede na njen regijski pomen in velikost (4. največja bolnišnica v Sloveniji) premalo zahtevnih programov zdravljenja, še posebej na področju internistike. Poleg res slabih prostorskih pogojev in opreme, bolnišnica ne razpolaga z nujno potrebnim angiografskim programom oskrbe bolnikov. Tako bolniki naše regije nimajo v vseh primerih dovolj hitre in zadovoljive interventne oskrbe na področju srčno žilnih bolezni, ki povzročajo še vedno največjo umrljivost. Bolnišnica nima dovolj priznanega  programa internistične urgence, premalo programa kirurške urgence in je v preveliki meri postala »ambulantna bolnišnica", ki je v sistemu storitev slabše plačana.

Po zagotovilih zaposlenih v prikazovanju opisane problematike Ministrstvu za zdravje in drugim pristojnim za skupno reševanje problemov, ni bila uspešna.

Lansko leto, ki je bilo eno najbolj ugodnih let za bolnišnice v zadnjih letih, je kot edina regijska bolnišnica zaključila leto z izgubo 2,3 mio EUR. Poleg te izgube ima bolnišnica še stare neporavnane izgube (zadnje izgube so bile s strani ustanovitelja poravnane leta 2010) v skupni vrednosti 5,3 mio EUR. Tem izgubam je potrebno dodati še 3,1 mio prikrite razlike med aktivo in pasivo bilance in 207.000 EUR neplačane amortizacije Ministrstvu za zdravje. Na dan 31.12.2015 je bolnišnici za pokritje obveznosti do dobaviteljev primanjkovalo 8,6 mio EUR , na dan 31.5.2016 pa skupaj za vse obveznosti (dobavitelji, banke in zaposleni) kar 11,6 mio EUR. Tako velike finančne obveznosti bolnišnici povzročajo hude plačilne težave.

Bolnišnica je tako ujeta v splošno poznane neurejene pogoje poslovanja v zdravstvu, hude finančne težave oziroma plačilno nesposobnost, večletno pomanjkanje bolj učinkovitega vodenja zavoda, prevzema nove dejavnosti Urgentnega centra z visokim mesečnim negativnim finančnim rezultatom, neprilagojene organizacije dela novim razmeram, neprilagojenega programa dela in v določenih primerih prenizkega vrednotenja njenih storitev.

Ob tem je bila večina zaposlenih prepričanih, zaradi prejema več standardov kakovosti, da je stanje v zavodu povsem v redu. Temu zavedanju je bila prilagojena tudi organizacijska kultura zavoda.

V prvih mesecih letošnjega leta je na zahtevo Sveta zavoda bolnišnice Inštitut za javno finančno pravo iz Ljubljane opravil delno revizijo poslovanja in sicer - pregled finančnega poslovanja zavoda v preteklih dveh letih, s poudarkom na stroških dela in materialnih stroških.

Ugotovitve v poročilu so izjemno zaskrbljujoče. Ugotovitve oziroma potrebni ukrepi so razdeljeni v dve skupini.  Tisti, ki se nanašajo na stroške dela, zahtevajo nujne spremembe v naši organizaciji dela, uvedba izmenskega dela, posege na plačnem področju, vse od pravilnosti uvrščanja v plačne razrede, ocenjevanje dežurnih delovnih mest, posebnih pogojev dela itd.

Na področju obvladovanja stroškov materiala so nujne racionalizacije in odgovorne bolj gospodarne nabave, spremljanje in porabe zdravil in ostalega materiala. Za povečanje prihodkov je potrebno uvajanje tržnih dejavnosti. Posebej kritično je označena informacijska podpora za učinkovito vodenje zavoda, saj ni dovolj kakovostne in urejene spremljave in kontrole sprotnega poslovanja na vseh področjih in s tem ne prepotrebnega hitrega ukrepanja pri odklonih od planiranih ciljev. Za informacijsko podporo zavod nameni absolutno premalo sredstev.

Med temi ukrepi je več kot polovica označenih z nujnostjo takojšnjega ukrepanja » OZNAKA VISOKA ALI IZREDNO VISOKA stopnja tveganja «. V praksi to pomeni, da  ponovno zatiskanje oči pred njimi ali njihov zamik lahko bolnišnico še globlje porine v popolnoma neobvladljivo stanje. To pa bi imelo hude negativne posledice za obstoj, razvoj in varnost  za bolnike in zaposlene.

Poleg izredne finančne revizije je v bolnišnic pravkar zaključil nadzor Inšpektorat za javni sektor pri MJU v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na področju notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest, določanja plač, obračunavanja dežurstva, PPD-jev, itd. Bolnišnica mora v roku treh mesecih odpraviti vse nepravilnosti na področju plač in izvesti potrebne ukrepe za sanacijo razmer.

Naloga novega vodstva bolnišnice zagotovo ne bo lahka. Vodstvo je v prvi vrsti dolžno izvesti že sprejete sanacijske ukrepe za normalizacijo poslovanja in odpraviti vse nepravilnosti ugotovljene s strani Zunanje revizije in Inšpektorata za javni sektor ter tako poskrbeti za formalno pravni okvir poslovanja bolnišnice. Poleg tega je zadolženo bolnišnico spraviti na pozitivno poslovanje in odpraviti njene razvojne zaostanke, ki so precejšnji ter seveda zagotoviti njen nadaljnji razvoj v korist ljudi in zaposlenih.

ImageHandler

Hitri dostop do ambulant in oddelkov

Čakalne dobe

Nacionalne čakalne dobe
čakalne dobe v bolnišnicah v Sloveniji
Naše čakalne dobe
čakalne dobe v naši bolnišnici
STATISTIKA V LETU 2018
393
postelj
21.631
bolnikov
81,70 %
zasedenost postelj
5,37dneva
povprečna ležalna doba
193.052
obiskov
15.399
operacij
1.280
porodov
 © Splošna bolnišnica Novo mesto 2018. Vse pravice pridržane.
Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Piškotki